Podstawowa Opieka Zdrowotna

i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Centrum Medyczne Niemcewicza w Łodzi

Podstawowa Opieka Zdrowotna

i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 

Centrum Medyczne Niemcewicza w Łodzi

Z

POZ

W ramach kontraktu z NFZ świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są bezpłatnie osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. By zostać Pacjentem Centrum Medycznego Niemcewicza należy w rejestracji złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, więc nie trzeba korzystać z placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.
U
W ramach POZ można skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego w każdym dniu roboczym od godziny 8 do 18. Wizyty umawiane są telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w terminach uzgodnionych z Pacjentem. W uzasadnionych medycznie przypadkach istnieje też możliwość przyjęcia Pacjenta w dniu zgłoszenia. Nasi lekarze udzielają porad zarówno w gabinetach poradni, jak i w uzasadnionych medycznie przypadkach podczas wizyt domowych.

Centrum Medyczne Niemcewicza prowadzi działalność w zakresie Opieki koordynowej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opieka koordynowana obejmuje poszerzone możliwości diagnozowania i leczenia chorych z:

  • nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, migotaniem przedsionków lub niewydolnością serca;
  • cukrzycą typu 2;
  • niedoczynnością tarczycy, wolem guzkowym i zapaleniem tarczycy;
  • przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub astmą oskrzelową;

W ramach OK – leczenie prowadzone przez lekarza POZ, uzupełniane może być poradami edukacyjnymi pielęgniarki i dietetyka. Szczegółowe informacje u lekarzy, pielęgniarek i koordynatorki poradni.

Prosimy pamiętać, że Pacjent przychodzący na wizytę ma obowiązek okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Lekarze POZ:

\

lek. med Bolesław Słomka - specjalista chorób wewnętrznych

\

lek. med Renata Westrych - specjalista medycyny rodzinnej

\

dr n. med. Magdalena Muras-Skudlarska - specjalista medycyny rodzinnej

T

Zasady funkcjonowania poradni POZ w czasie pandemii

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. dotyczącego teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 ustalone zostały zasady udzielania świadczeń medycznych w poradni POZ Centrum Medycznego Niemcewicza Sp. z o.o. Sp. K.

Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń w POZ. Zaleca się, aby umówienie na świadczenie zdrowotne odbywało się na drodze telefonicznej lub elektronicznej. Pacjent lub osoba przez niego upoważniona ma możliwość zgłoszenia potrzeby zdrowotnej, a pracownik poradni zweryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ oraz poinformuje pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.

Pacjenci poradni POZ maja do dyspozycji następujące numery telefonów:
1) 42 682 23 96 ; 2) 730 349 900
oraz mailową skrzynkę pocztową przeznaczoną tylko dla pacjentów: pacjentcmn17@niemcewicza.com.pl

Z
Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położną w zakresie ich kompetencji.

W wyznaczonym na teleporadę dniu i w określonym zakresie godzinowym lekarz, pielęgniarka lub położna kontaktuje się z pacjentem dzwoniąc na podany przez pacjenta numer telefonu. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.

Podczas teleporady lekarz, pielęgniarka lub położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala, czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa bądź inne świadczenie medyczne.

W ramach teleporady, jeśli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (erecepta, eskierowanie, zwolnienie lekarskie) a także dokumentów w formie papierowej do odbioru w rejestracji przychodni.

Osobiste wizyty pacjentów, w tym dzieci, realizowane są z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2.